Публични покани

1. Предмет на предвидената процедура Доставка на нов лекотоварен автомобил, категория N1 – 1 брой Описание Доставка на нов лекотоварен автомобил, категория N1 – 1 брой в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-1607-C01 „Нови перспективи в АЙФЕСТ ЕООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален […]

Прочетете още

Ново работно място 2015

Информация ОПНРМ – Договор № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 Код на оперативна програма –        2014BG05M9OP001 Дата на стартиране – 15.09.2016 Ново работно място 2015  – „Развитие на човешките ресурси“ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и нови перспективи в АЙФЕСТ ЕООД Кратко описание на проекта/информацията Проектът на фирмата-кандидат АЙФЕСТ ЕООД цели да се осигури заетост до 12 месеца на безработни […]

Прочетете още