Ново работно място 2015

Еврофинансиране

Shadow
Slider

Информация ОПНРМ – Договор № BG05M9OP001-1.003-1607-C01

Код на оперативна програма –        2014BG05M9OP001 Дата на стартиране – 15.09.2016

Ново работно място 2015  – „Развитие на човешките ресурси“ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места и нови перспективи в АЙФЕСТ ЕООД

Кратко описание на проекта/информацията
Проектът на фирмата-кандидат АЙФЕСТ ЕООД цели да се осигури заетост до 12 месеца на безработни и неактивни лица на новоразкрити и подходящо оборудвани 16 нови работни места. Поне 50% от наетите лица ще са представители на специфични категории, в т.ч. 1 лице с увреждания, както и лица на възраст под 29 г. или над 54 г., с по-ниско от средно образование или трайно безработни и неактивни. За целта ще се разкрият нови работни позиции за 5 различни длъжности. На тях ще бъдат наети безработни или неактивни лица, за които се планира да се проведе обучение за професионална квалификация и английски език. Работните места ще бъдат подсигурени с необходимото оборудване, с цел да се създаде добра работна среда.
Чрез проекта ще се решат общи и специфични проблеми на безработни и неактивни лица, свързани с осигуряването на подходяща трудова заетост. В рамките на 12 месеца, те ще могат да приложат професионалните си умения и компетентности, да придобият трудов опит, да развият потенциала си за и да получават адекватни на заеманата длъжност трудови доходи.
Успоредно с това увеличаването на човешкия капитал и наличието на 16 нови оборудвани работни места в три обекта в различни градове ще бъдат съществен принос за фирма АЙФЕСТ ЕООД за развитието на дейността й в съществуващ и два нови обекта в големи икономически центрове.
Намеренията на фирмата са постигнатите резултати да имат устойчив характер, чрез запазването на минимум 50% от новите работни места за още 12 месеца, след изтичане срока на субсидираната заетост. При финансова стабилност на фирмата, служителите с доказан професионален и трудов потенциал ще имат възможност да продължат работа във фирмата след участието си в проекта.
Създаден по проекта сайт ще популяризира финансовия източник на оказаната по проекта подкрепа.
Необходима финансова помощ – 281 435 лв

Цел/и на проекта/информацията
Основна цел на проекта: създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.
Специфични цели:
1. Разкриване на 16 нови работни места за безработни и неактивни лица, в т.ч. 8 за представители от уязвими групи на пазара на труда;
2. Осигуряване на заетост за период до 12 месеца, обучения на професионални и ключови компетентности за работа на 5 различни длъжности, с възможност за последваща заетост.
3. Обезпечаване на работните места с оборудване, обзавеждане и осигуряване на ефективни условия за труд.
Проектните цели са в съответствие със специфичните цели /СЦ/ на Инвестиционни приоритети /ИП/ 1 и 3 от Приоритетна ос 1 на ОПРЧР 2014 -2020, за увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица над 30 г. (ИП 1 – СЦ 1 и/или СЦ 3), както и за увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., получили предложение за работа (ИП 3 – СЦ 1, СЦ 2 и/или СЦ 3). Чрез включването на безработни или неактивни, в т.ч. младежи до 29 г. настоящият проект ще допринесе за постигане на приоритети и цели, планирани и в други стратегически документи като стратегията на ЕС „Европа 2020”, Стратегията по заетостта 2013 – 2020, Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 и др.
Проблемите на целевите групи по проекта основно са свързани с липсата на работа, както и на потребностите им от регулярен доход от трудова дейност. Безработните лица, не участващи в заетост търсят и имат готовност да започнат работа, като за целта част от тях се регистрират в дирекция „Бюро по труда“. Неактивните лица, също не участват в заетост или обучение, но са по-пасивни в търсене на работа или изчакват добра възможност. Специфичните проблеми на трайно неучастващите в трудов или обучителен процес хора са свързани и с липсата или загубата на навици и мотивация за труд или учене. Младите хора на възраст до 29 г. често получават отказ при кандидатстване за работа поради липсата на трудов или професионален опит.
Настоящият проект ще предложи възможност за устойчива работа до 12 месеца, в осигурена работна среда, с гарантирано заплащане на труда в съответствие със законовите разпоредби и нормативи. На работните места включените лица ще придобият трудов стаж, професионална квалификация, нови, в т.ч. ключови умения и чуждоезикови знания, с които шансът им за продължаваща или последваща заетост значително ще се повиши.
Изпълнението на целите ще доведе до постигане на планираните индикатори и очаквани резултати за осигуряване на възможности за работа до минимум 12 месеца на 16 безработни или неактивни лица, 50% от които от уязвимите групи на пазара на труда.
Предоставяните финансови средства ще стимулират амбицията на АЙФЕСТ ЕООД за развитие на дейността и потенциала на фирмата чрез съществено увеличаване на персонала и сформиране на 3 нови екипа от лица с различни образователни и квалификационни характеристики.

Галерия на закупени материали