Публични покани

Shadow
Slider

1. Предмет на предвидената процедура

Доставка на нов лекотоварен автомобил, категория N1 – 1 брой

Описание
Доставка на нов лекотоварен автомобил, категория N1 – 1 брой в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-1607-C01 „Нови перспективи в АЙФЕСТ ЕООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Максималният срок за доставка не може да е по-дълъг от 30 календарни дни от сключването на договора и не по-късно от крайния срок за изпълнението на проект по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 „Нови перспективи в АЙФЕСТ ЕООД”.
Доставката на автомобила, трябва да е придружена със следните документи:
– гаранционна карта с упоменати номера, идентифицираща доставения автомобил, издадена от изпълнителя;
– пълната техническа документация за експлоатация на автомобила на български език.
Прогнозна стойност съгласно обявление70 000.00
Дата на обявление на процедура за външно възлагане08.02.2017
Крайна дата за подаване на оферти16.02.2017

2. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за доставка на оборудване за новосъздадени работни места по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по две обособени позиции.

Описание
Избор на изпълнител за доставка на оборудване за новосъздадени работни места по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по две обособени позиции.
1.            ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА: 3 бр. Преносими компютри (Лаптопи), 6 бр. Настолни компютри, 3 бр. Копирни машини, 3 бр. Мултифункционални устройства
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА Търговски софтуер

Прогнозна стойност за Обособена позиция 1: 26 690.00 лв. (двадесет и шест хиляди шестстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без ДДС.
Прогнозна стойност за Обособена позиция 2: 2 980.00 лв. (две хиляди деветстотин и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Място на доставката: гр. София в офис на Възложителя.

Обща прогнозна стойност: 29 670.00 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин и седемдесет лева и нула стотинки) без ДДС.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение.
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер.

Валидност на съобщението:
Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 21.02.2017 г.
Краен срок за подаване на ценови предложения: 28.02.2017 г., 23:59 ч.

3. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за доставка на оборудване по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Избор на изпълнител за доставка на оборудване по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, включваща: Куфар инструменти, Комплект ръчни инструменти, Специализирани инструменти за монтаж и демонтаж на климатична техника, Палетна Количка. Прогнозна стойност: 8 592,00 лв. /осем хиляди петстотин деветдесет и два лева и нула стотинки/ без ДДС. Място на доставката: гр. София в офис на Възложителя. Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение. Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер. Контакти: „АЙФЕСТ“ ЕООД Седалище: България, гр. София, п. к. 1000, ул. „Райко Жинзифов“ № 20, бл. 11, вх. В, ет. 6, ап. 60 Адрес за кореспонденция: България, гр. София, п. к. 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 26, ет.1, ап. 3 Електронна поща: projectaifest@aifest.net Валидност на съобщението:
Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 21.02.2017 г.
Краен срок за подаване на ценови предложения: 28.02.2017 г., 23:59 ч.

4. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Избор на изпълнител за доставка на офис обзавеждане по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, включваща: • Бюро – 8 броя, със следните параметри: Височина – минимум 70 см. Широчина – минимум 100 см. Дълбочина – минимум 55 см. Цвят – черен мат или еквивалент; Приложение – офис. • Стол – 8 броя, със следните параметри: Цвят – черен Приложение – офис/конферентен • Шкаф – 8 броя, със следните параметри: Материал – ПДЧ Цвят – тъмна череша или еквивалент Дълбочина – минимум 50 см. Широчина – минимум 90 см. – максимум 100 см. Височина – максимум 110 см. Механизъм – заключване с магнитно захващане Приложение – офис. Място на доставката: гр. София в офис на Възложителя.
Прогнозна стойност: 3 328.00 лв. (три хиляди триста двадесет и осем лева и нула стотинки) без ДДС.
Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 21.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 28.02.2017 г., 23:59 ч. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

5. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Избор на изпълнител за изработка и доставка на материали за визуализация и публичност по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, включваща: • Изработка и доставка на 3 броя плакати; • Изработка и доставка на 300 броя листовки; • Изработка и доставка на 100 броя самозалепващи се информационни стикери за закупеното по проекта оборудване и обзавеждане; • Изработка и доставка на 120 комплекта, включващи химикал, конферентна папка, блок-лист; • Изработка и доставка на 8 комплекта, включващи шапка, чаша, химикал; • Изработка и доставка на 8 комплекта, включващи папка, химикал, чаша. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за информиране и публичност, описани в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.”.
Период на предоставяне на доставките: от 01.03.2017 г. до 15.12.2017 г.
Място на доставката: гр. София в офис на Възложителя.
Прогнозна стойност: 2 100.00 лв. (две хиляди и сто лева и нула стотинки) без ДДС.

Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 21.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 28.02.2017 г., 23:59 ч. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

6. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за извършване на услуга „Осъществяване на дейност за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-1607-C01 „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Избор на изпълнител за извършване на услуга „Осъществяване на дейност за организация и управление на проект BG05M9OP001-1.003-1607-C01 „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.
Изпълнителят на услугата ще отговаря за изпълнението на следните дейности в рамките на проекта:
– изготвяне, окомплектоване, подреждане и съхранение на документация по техническата част от текущото изпълнение на проектните дейности.
– консултиране и съдействие при организиране, провеждане и документиране на процедурите и доставките на предвиденото оборудване, обзавеждане, инвентар и информационни материали, както и при договарянето за ползване на услугите по трудова медицина и застраховане на имуществото.
– наблюдение и спазване на времевия график;
– текущото отчитане на напредъка;
– изготвяне на документацията и исканията за плащане към Управляващия орган за междинно или окочателно плащане;
– осъществяване на непрекъснат мониторинг на текущото изпълнение, наличие или риск от отклонение или неизпълнение на планирани резултати;
– предлагане при необходимост на мерки за преодоляването на проблемни или рискови ситуации, решаване на възникнали трудности, казуси и др.

Период на предоставяне на услугата: от 01.03.2017 г. до края на изпълнение на дейностите по проекта.

Прогнозна стойност: 22 600.00 лв. (двадесет и две хиляди и шестотин лева и нула стотинки) без ДДС.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение.
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер.

Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 21.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 28.02.2017 г., 23:59 ч. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

7. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Избор на изпълнител за предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Описание на услугата, за което се заявява интерес:
Избор на изпълнител за предоставяне на обучение по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език на 16 лица назначени по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Продължителност на курса за обучение – 300 учебни часа, с включени модули за технически и бизнес английски.

Период на предоставяне на услугата: от 06.03.2017г. по предварително утвърден учебен график до края на изпълнение на дейностите по проекта.

Прогнозна стойност: 11 200.00 лв. (единадесет хиляди и двеста лева и нула стотинки) без ДДС.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение.
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер.
Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 22.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 01.03.2017 г., 23:59 ч. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

8. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по две обособени позиции.
Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по професия I-ва квалификационна степен „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“ (код по СППОО 4820301) на 8 лица.
Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по част от професия ІІ-ра квалификационна степен „Монтьор на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ (код по СППОО 5230601) на 7 лица.

Описание
Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по две обособени позиции.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по професия I-ва квалификационна степен „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“ (код по СППОО 4820301) на 8 лица, наети на длъжности „Търговски представител“ и „Продавач-консултант“, назначени по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.
Продължителност на курса за обучение – 300 учебни часа, от които Теория – 120 учебни часа и Практика – 180 учебни часа. Документ удостоверяващ успешно завършено обучение – Свидетелство за придобита І-ва степен професионална квалификация по професия „Оператор на компютър“.

Период на предоставяне на услугата: от 06.03.2017г. по предварително утвърден учебен график до края на изпълнение на дейностите по проекта.

Прогнозна стойност: 4 800.00 лв. (четири хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) без ДДС.

Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за предоставяне на професионално обучение по част от професия ІІ-ра квалификационна степен „Монтьор на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“ (код по СППОО 5230601) на 7 лица на длъжности „Сервизен техник“ и „Техник, компютърни системи“, назначени по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.
Продължителност на курса за обучение – 300 учебни часа, от които Теория – 120 учебни часа и Практика – 180 учебни часа. Документ удостоверяващ успешно завършено обучение – Удостоверение за преминато професионално обучение.

Период на предоставяне на услугата: от 06.03.2017г. по предварително утвърден учебен график до края на изпълнение на дейностите по проекта.

Прогнозна стойност: 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста лева и нула стотинки) без ДДС.

Обща прогнозна стойност: 9 000.00 лв. (девет хиляди лева и нула стотинки) без ДДС.

Допълнителни изисквания: Кандидатите трябва да притежават лицензия от НАПОО за провеждане на посочените професионални обучения и възможност за провеждане на обученията в София, Пловдив и Сливен.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение.
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер.

Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 22.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 01.03.2017 г., 23:59 ч. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

7. Предмет на предвидената процедура

Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за обслужване от Служба по трудова медицина, включващо всички дейности, съгласно изискванията на чл. 25а от ЗЗБУТ, на 16 новооткрити работни места по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Описание
Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за обслужване от Служба по трудова медицина, включващо всички дейности, съгласно изискванията на чл. 25а от ЗЗБУТ, на 16 новооткрити работни места по проект „Нови перспективи в „АЙФЕСТ“ ЕООД“ договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-1607-C01 по ОП „РЧР“, процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“.

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Период на предоставяне на услугата: от 10.03.2017 г. до края на изпълнение на дейностите по проекта.

Прогнозна стойност: 1 300.00 лв. (хиляда и триста лева и нула стотинки) без ДДС.

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят ценови предложения, които да бъдат подписани и подпечатани от лицето, представляващо кандидатстващата организация. Ценовите предложения се подават на български език в български лева, като всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение.
Кандидатите за изпълнение на услугата следва да представят своите ценови предложения чрез ИСУН 2020, чрез имейл адрес: projectaifest@aifest.net или на посочения адрес за кореспонденция, лично или чрез куриер.
Валидност на съобщението: Планирана дата на публикуване на настоящото съобщение: 22.02.2017 г. Краен срок за подаване на ценови предложения: 06.03.2017 г., 23:59 ч.
Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.