Договор № BG05M9OP001-1.008-2256-C01 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Айфест“ ЕООД“

Развитие на човешките ресурси

Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

BG05M9OP001-1.008

„Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Айфест“ ЕООД“

7 месеца

„Ensuring safe and healthy working conditions in „Ifest“ Ltd. company“

Проектното предложение е насочено към създаване на благоприятна работна среда, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси и осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще допринесе за намаляване на рисковете, водещи до професионални заболявания и травми, оптимално съчетаване на професионалния, личния и семейния живот на заетите и удължаване на активността и заетостта на по-възрастните работници и служители /над 54 години/. Тези мерки, реализирани в рамките на приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, обхващаща Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” със специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ ще доведат до въвеждане във фирмата-кандидат на иновативни модели за организация и управление на труда и човешките ресурси, повишаване на производителността на труда, качеството на услугата, а оттам и на конкурентоспособността на фирмата, както и ефективното използване на ресурсите и опазване на околната среда. Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще спомогне за разрешаването на общи и специфични проблеми на целевата група, състояща се от всичките 30 заети във фирмата, между които има лица над 54 г. възраст, както и едно лице с увреждания. 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на работната среда и превръщането на фирма „АЙФЕСТ“ ЕООД в добро и предпочитано място за работа, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, осигуряване на социални придобивки, което от своя страна ще се отрази положително на качеството на работата, повишаване производителността на труда на заетите лица и конкурентоспособността на фирмата. Специфичните цели на проектното предложение са:
• Оптимизация на работните процеси чрез въвеждане на нови гъвкави организационни модели и системи за управление на човешките ресурси, което ще осигури качествена работна среда и удовлетвореност на заетите в рамките на работния процес. Това ще доведе до по-рационално използване на ресурсите на предприятието, а оттам и до повишаване на ефективността на производството и производителността на труда.
• Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване на съвременни колективни предпазни средства за намаляване на риска от инциденти, злополуки и увреждане на здравето по време на работа.
• Осигуряване на социални придобивки за работещите във фирмата, което ще осигури удовлетвореност на заетите в рамките на трудовия процес и е израз на осъзнатата социална отговорност от страна на работодателя. Реализирайки се в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП „РЧР“, заложените проектни цели съответстват напълно и изпълнението им ще допринесе за постигането на Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“ на Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”.

Снимков материал